Copyright © www.primaria-zabrani.ro 2009.Toate drepturile rezervate
jQuery UI Accordion : Untitled 2

Dosar Ajutor lemne

Actele necesare pentru dosar:

 • Cupon pensionari-pe ultima luna
 • Buletin sau Carte de identitate, copie + original
 • Declaratie de Venit- Salarul Net
 • Declaratie din care sa se constate ca nu exista nici un venit
 • Certificat de nastere, copie + original, in cazul in care nu exista Buletin sau Carte de Identitate
 • In cazul elevilor/studentilor, adeverinta de la scoala
 • Cerere, care se primeste si se complecteaza la primarie.
 • Dosar plic.

Înregistrarea noului născut

Nașterea se înregistrează la serviciul de stare civilă în a căruirază administrativ-teritorială s-a produs evenimentul.

Au obligația de a face declarația de naștere oricare dintre părinți, iar dacă din diferite motive nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere sau personalului din unitatea în care au luat cunoștință despre nașterea unui copil.

Înregistrareanou - născutului se face în termen de:

 • 15 zile pentru copilul născut viu
 • 3 zile pentru copilul născut mort
 • 24 de ore de la datadecesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15zile.

Când declararea nașterii a fost făcută după expirarea termenelor prevazute de lege, dar înăuntrul unui an de la data nașterii, întocmirea actului de naștere se face cu aprobarea primarului, în baza unei declaratii scrise, în cuprinsul căreia se va menționa motivul intarzierii.       
Dacă  declararea nașterii se face după trecerea unui an de la data nașterii, actul de naștere se întocmește în baza hotărârii judecătorești de înregistrare tardivă a nașterii, definitivă și irevocabilă, care trebuie să conțină toate datele necesare înregistrării.

Înregistrarea nașterii copilului seface în baza declarației verbale, prezentându-se următoarele documente:

 • certificat medicalconstatator al nașterii
 • buletine / cărți de identitate ale părinților original + copie xerox
 • certificatul de căsătorie al părinților original + copie xerox

Dacă nașterea a fost înregistrată în străinatate, se va urma procedura de transcriere a certificatelor procurate din străinatate.

Înregistrarea căsătoriei

Actele necesare pentru încheierea căsătoriei

ACTELE DE IDENTITATE original + copie

 • Buletin de identitate sau cărți de identitate valabile pentru cetățenii români care au domiciliul în România, precum și pentru cetățenii țărilor care fac parte din Uniunea Europeană.
 • Pașapoartele pentru cetățenii românidomiciliați în străinătate și cetățenii străini.
 • Carnetele de identitate pentru persoanele fărăcetățenie.

CERTIFICATELE DE NAȘTERE

 • Certificatele în original însoțite de câte oxerocopie
 • Cetățenii străini care nu sunt născuți în România, vor prezenta certificate de naștere în original, apostilate cu Apostila Convenției de la Haga, + traducere legalizată.3

CERTIFICATE MEDICALE PRENUPȚIALE

 • Se obțin de la medicul de familie pe bazaanalizelor
 • Vor purta mențiunea expresă "se poatecăsători".

ALTE ACTE

 • Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare
  • Sentințade divorț, definitivă și irevocabilă.
  • Certificatul de deces al fostului soț -original și xerocopie
 • Aprobarea primarului în cazul încheierii căsătoriei în afara sediului primariei, dacă din motive temeinice unul dintre soți se afla în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav netransportabil - este necesară  adeverință medicală);
 • Încuviințarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte determenul de 10 zile

Acte necesare pentru cetățenii străini

 • actelede identitate - original și xerocopie
 • certificatde naștere original și apostilat, xerocopie + traducere legalizată
 • certificatmedical prenupțial ( eliberat de o autoritate sanitară din România)
 • în cazul unei căsătorii anterioare, documentele prin care să se facă dovada desfacerii sau încetării acesteia (în original, apostilat + traducere legalizată)
 • dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că viitorul soț cetățean străin îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • cetățenii  statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică, pot prezenta documente eliberate de autoritățile competente de la locul de domiciliu (certificat de cutumă)-Albania, Austria,  Belgia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Cehia, China, Coreea, Croația, Cuba, Franța,Israel, Republica Moldova, Mongolia, Polonia, Federația Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucraina.
 • în cazul în care statul, al cărui cetățean este, nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România - declarație dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străin sau apatrid, nu este căsătorit și îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România.

Pentru apatrizi legea națională este legea statului în care își au domiciliul saureședința.

 • Declarație notarială pe propria răspundere caresă conțină toate datele de stare civilă (nume, prenume, data și loculnașterii, domiciliul, nume și prenume părinți.).
 • Dacă viitorul soț, cetățean străin, nu este cunoscător al limbii române oficierea căsătoriei se va face obligatoriu în prezențe unui traducător autorizat.
 • Cetățenii germani- pe lângă dovada elibetată de Misiunea Diplomatică vor trebui să prezinte și un certificat de capacitate de căsătorie, apostilat, eliberat de oficiul de stare civilă competent din Germania, împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de un notar public din România.

IMPORTANT!

 1. Viitorii soți se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declarației de căsătorie, cu actele menționate mai sus. Căsătoria se încheie între a 10-a și a 14-a zi de la înregistrarea declarației de căsătorie
 2. Este necesar ca cel puțin unul din viitorii soți să aibă domiciliul sau reședința în Arad.
 3. Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani
 4. Cu privire la nume, soții au posibilitatea:
 • să păstreze fiecare numele pe care l-au avutînainte de căsătorie,
 • să ia amîndoi numele unuia dintre soți,
 • să poarte numele lor reunite

La oficierea căsătoriei este obligatorie prezența a doi martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate.

Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmește de primăria în acărei rază s-a produs decesul. Declarația de deces se face verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât și ziua în care se face declarația.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, declarația se face în termen de 48 de ore.

În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Declarația de deces se face de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

Acte necesare:

 • certificat medical constatator al persoaneidecedate
 • buletinul/cartea de identitate alpersoanei decedate
 • certificatul de naștere al persoaneidecedate
 • certificatul de căsătorie al persoaneidecedate
 • livretul militar sau adeverința derecrutare pentru bărbații cu vârsta între 18-50 ani.
 • în cazul decesului datorat unei sinucideri, unui accident, sau a altor cauze violente pe lângă actele enumerate mai sus este necesară și dovada eliberată de poliție sau parchet din care să rezulte că una din aceste autorități a fost sesizată despre deces

Certificate pierdute

 1. cerereprin care se motiveazăsolicitarea
 2. buletinul /cartea de identitate;
 3. certificatul care trebuie înlocuit sau preschimbat (naștere, căsătorie,deces);
 4. timbru fiscal.
 • Cererile pentru eliberarea certificatelor de uz extern se depun numai personal sau de către persoana împuternicită prin procură specială notarială.
 • Actele în limbi străinetrebuie traduse în limba româna și legalizate la notar.
 • Eliberarea certificatului nou se face personal titularului sau persoaneiîmputernicite
 • În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, celui îndreptățit i se eliberează un nou certificat, pe bază de cerere, care trebuie să cuprindă:
  • numele,
  • prenumele,
  • domiciliul,
  • ce fel de certificat solicită și împrejurările în care a fost pierdut, furat sau distrus certificatul
 • Persoana care solicită certificatul este identificată pe baza buletinului / carții de identitate sau a pașaportului, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate sau a cetățenilor străini născuți în România
 • certificatele se elibereazădoar titularilor sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procurăspecială
 • pentru copii minori (care nu au buletine / carți de identitate) certificatul de naștere este solicitat și se eliberează părintelui sau reprezentantului legal

Dosar fiscal al unui contribuabil persoana juridica

 1. codul fiscal in xerocopie
 2. certificatul de inregistrare la Camera de Comert in xerocopie
 3. statutul si hotararea judecatoreasca de infiintare
 4. acte aditionale, daca este cazul (puncte de lucru, diverse modificari,etc.)
 5. documentele ce atesta provenienta bunurilor patrimoniale ce trebuiedeclarate in vederea impunerii (cladiri, terenuri, mijloace transport,etc.)

Scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

 1. contractul de vanzare-cumparare si factura in cazul persoanelorjuridice
 2. actul notarial in cazul donatiilor, mostenirilor, partajelor,etc.
 3. actul care dovedeste casarea, dezmembrarea sau predarea la unitatilespecializate pentru coplectarea deseurilor
 4. cartea de identitate a autovehiculului
 5. fisa de inmatriculare completa
 6. buletinul sau cartea de identitate a fostului proprietar
 7. declaratie tip
 8. certificatul de radiere eliberat de catre Politia Rutiera

Pentru dobândirea unui mijloc de transport

 1. contractul de vanzare-cumparare sau factura, in caz de dobandireprin cumparare
 2. actul notarial in caz de dobandire prin mostenire, donatie, partaj,etc.
 3. chitanta sau declaratia vamala pentru mijloacele de transportaduse din strainatate
 4. cartea de identitate a autovehiculului emisa de Registrul AutoRoman
 5. fisa de inmatriculare completata, semnata si stampilata de catreorganul fiscal de care apartine vanzatorul (in cazul cand autovehicululnu este la prima inregistrare)
 6. buletinul sau cartea de identitate a proprietarului
 7. declaratie tip
 8. dosar plic sau cu sina

Pentru dobândirea unui imobil sau teren

persoane fizice

 1. contractul de vanzare-cumparare autentificat de notarul public,sau factura, in caz de cumparare
 2. schita imobilului sau terenului
 3. actul notarial pentru imobilul sau terenul primit ca donatiesau mostenire, in unele cazuri si extrasul C.F.
 4. sentinta civila in caz de divort, partaj, etc.
 5. autorizatie de constructie pentru constructiile noi
 6. declaratie tip sau cerere de luare in evidenta
 7. dosar plic sau cu sina

persoane juridice

 1. contractul de vanzare-cumparare autentificat de notarul publicsau factura , in caz de cumparare
 2. titlul de proprietate pentru terenuri
 3. acte notariale pentru bunurile primite cu titlu gratuit
 4. autorizatie de constructie si procesele verbale de receptiepentru constructiile noi
 5. dosar fiscal

Indemnizație pentru creșterea copilului până la 2 ani conform OUG 148/2005

 1. cerere tip
 2. adeverinta eliberata de angajator ( anexa 4 din Normele Metodologicede aplicare a OUG 148/2005 aprobate prin HG 1825/2005) din caresa rezulte ca solicitantul îndeplineste conditiile de acordarea indemnizatiei pentru cresterea copiluluipâna la 2 ani
 3. adeverinta cu stagiul de cotizare eliberata de Casa judeteană de pensii (CAS – în Arad este situat pe str. Tribunul Dobra nr.2, si pentru obtinerea adeverintei este nevoie de CNP al solicitantului)
 4. copie de pe ultimul concediu medical (concediu de maternitate)-semnat de catre angajator ca este conform cu originalul
 5. copia cererii prin care solicita, la angajator, suspendareacontractului de munca pe perioada concediului pentru crestereacopilului- semnata de angajator ca este conforma cu originalul
 6. copie de pe actele de identitate ale parintilor
 7. copie de pe cerificatul de nastere al copilului pentru carese solicita indemnizatia
 8. copia livretului de familie
 9. declaratia solicitantului din care sa rezulte ca se ocupa decresterea si educarea copilului si ca nu realizeaza venituri supuseimpozitului conf. Legii 573/2003
 10. declaratia celuilalt parinte din care sa rezulte ca acesta nubeneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului
 11. alte acte, dupa caz, sau care sunt considerate necesare de catresolicitant
 12. dosar cu șină

Alocație pentru copil nou născut

Alocație pentru copil nou născut
 1. cerere tip
 2. adeverinta eliberata de primarul localitatii în care s-anascut copilul din care sa rezulte ca mama nu a solicitat alocatiapentru copil nou nascut în localitatea respectiva
 3. copie certificat nastere copil
 4. copie acte de identitate parinti
 5. copie livret de familie
 6. declaratia mamei din care sa rezulte rangul copilului

Alocație de stat pentru copii

 1. cerere tip
 2. copie certificat naștere copil
 3. declarația celuilalt parinte din care sa rezulte ca este deacord ca parintele, reprezentat legal, sa ridice alocatia de stat
 4. daca cererea pentru obtinerea alocatiei de stat se face maitârziu de 4 luni de la nasterea copilului este necesarao declaratie a reprezentatntului legal din care sa rezulte motivelepentru care nu s-a solicitat alocatia de stat
 5. dosar plic

Ajutor de înmormântare - legea 416/2001

Se acordă doar beneficiarilor de ajutor social și membrilor familiilor lor.

 1. cerere
 2. certificat de deces în copie si original
 3. actul de identitate al solicitantului
 4. acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulterelatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atestacalitatea de mostenitor, tutore, curator
 5. dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea (facturi, chitante...)

Dosar pentru alocație complementară sau de susținere

 1. cerere tip
 2. livretul de familie
 3. adeverinta din care sa rezulte ca, copii de vârsta scolarafrecventeaza o forma de învatamânt de zi
 4. adeverinta de venit pentru parinti ( salarii si alte drepturisalariale, pensii de orice fel,alte drepturi de asigurari sociale,indemnizatii cu caracter permanent, alocatii, burse pentru elevi, alte ajutoare)
 5. adeverinta eliberata de camera agricola a Primariei de domiciliu
 6. certificat fiscal eliberat de administratia finantelor publicepentru ambii parinti
 7. cupon alocatie pentru copii prescolari
 8. copie de pe actul de identitate al parintilor si copiilor învârsta de peste 14 ani
 9. 2 dosare plic

Dosar de ajutor social

 1. cerere tip
 2. copie si original de pe actele de identitate ale persoaneloradulte si copiilor peste 14 ani
 3. copie si original de pe certificatele de nastere ale tuturormembrilor de familie
 4. copie si original de pe cerificatul de casatorie si/sau decesal celuilalt sot, dupa caz
 5. pentru persoanele apte de munca adeverinta eliberata de AgentiaJudeteana pentru Ocuparea Fortei de munca Arad din care sa rezulteca nu a refuzat nejustificat un loc de munca sau un curs de calificareprofesionala
 6. pentru persoanele inapte de munca Certificat medical de constatarea capacitatii de munca eliberat de medicul expert al asigurarilorsociale
 7. adeverinta din care sa rezulte ca, copii de vârsta scolarafrecventeaza o forma de învatamânt de zi
 8. adeverinta de venit pentru parinti ( salarii si alte drepturisalariale, pensii de orice fel,alte drepturi de asigurari sociale,indemnizatii cu caracter permanent, alocatii, burse pentru elevi, alte ajutoare)
 9. adeverinta eliberata de camera agricola a Primariei de domiciliu
 10. certificat fiscal eliberat de administratia finantelor publicepentru membrii adulti ai familiei
 11. cupon alocatie pentru copii prescolari
 12. orice act care este considerat necesar de solicitant
 13. 1 dosar plic
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95   Tel. 0040257.457.001   Fax: 0040257.457.430   primariazabrani@yahoo.com   www.primaria-zabrani.ro
PRIMARIA  ZĂBRANI: ACTE NECESARE-SOLICITĂRI:
Home Comuna Primăria Consiliul Local Evenimente Relații cu publicul Istorie Arhiva Contact