Copyright © www.primaria-zabrani.ro 2009.Toate drepturile rezervate

Şedinţele

Consiliului Local

Zăbrani

( 2012 - 2016)
Ședințe Consiliul local pe anul 2015

Octombrie: Ședința ordinară din 22.10.2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani(yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 


Proces verbal - Proces verbal de la Ședința ordinară din 22.10.2015

Septembrie: Ședința extraordinară din 14.09.2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani(yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 


Proces verbal - Proces verbal de la Ședința extraordinară din 14.09.2015

August: Ședința ordinară din 12.08.2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani(yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

I N V I T A Ț I E


În baza art. 39, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, sunteți invitat(a) la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de miercuri, 12. 08. 2015, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de ședință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.07.2015; inițiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli evidențiate în bugetul local pe anul 2015; inițiativa primarului
 3. Diverse


Proces verbal - Proces verbal de la Ședința ordinară din 12.08.2015

Iulie: Ședința ordinară din 29.07.2015

Iunie: Ședința ordinară din 29.06.2015

Iunie: Ședința de îndată din 04.06.2015

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu destinație de Cabinet Medical situat în localitatea Neudorf nr. 150, d-nei dr. Luca Georgeta; inițiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Codreanu Dănuț, viceprimarul comunei Zăbrani, ca reprezentant legal în cadrul proiectului "AMENAJARE CENTRU PENTRU INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ, AMENAJARE TRASEU TEMATIC ÎN LOCALITATEA ZĂBRANI, JUD.ARAD; inițiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea prelungirii până în data de 13.12.2015, a scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului intitulat: "AMENAJARE CENTRU PENTRU INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ, AMENAJARE TRASEU TEMATIC ÎN LOCALITATEA ZĂBRANI, JUD.ARAD; inițiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind acceptul de principiu al Consiliului local al comunei Zăbrani privind gestionarea Fondului de vânătoare nr.74 Zăbrani de către Asociația Proprietarilor de terenuri Zăbrani. cu sediul în comuna Zăbrani nr.644, jud. Arad; inițiativa primarului

Proces verbal Ședința de îndată din 04.06.2015

Mai: Ședința ordinară din 28.05.2015

Aprilie: Ședința ordinară din 30. 04. 2015

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea  procesului verbal al ºedinþei din data de 12.03.2015; iniþiativa primarului

 2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea  procesului verbal al ºedinþei din data de 14.04.2015; iniþiativa primarului

 3. Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A.; iniþiativa primarului

 4. Proiect de hotarare privind insusirea  solutiei  P.U.Z. « Zona de agrement, servicii si industrie nepoluanta, localitatea Zabrani » si R.L.U. aferent, pentru dl. Gaina Cristian Iliuta si dna. Gaina Daniela Gabriela; initiativa primarului

 5. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Zabrani in Adunarea generala a actionarilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO LIPOVA; initiativa primarului

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuãrii unui schimb de terenuri între Comuna Zabrani si S.C. SEL RG Mineral S.R.L.; initiativa primarului

 7. Proiect de hotarare privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini ºi a comisiei de licitatie pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a Comunei Zãbrani, înscris în Titlul de Proprietate nr. 93590 – Zãbrani, în suprafaþã de 233 ha, în scopul realizarii obiectivului ,,Dezvoltare plantatie vita de vie”; initiativa primarului

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea administrarii suprafetei de fond forestier apartinand Comunei Zabrani de catre Ocolul Silvic Privat “Codrii Zarandului “; initiativa primarului

 9. Diverse.


* Proces verbal: de la Ședința ordinară din data de 30.04.2015

Aprilie: Ședința extraordinară din 14. 04. 2015

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;inițiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 30 din 27.03.2014, privind înființarea Asociațieie Banatul de Nord; inițiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind angajamentul Consiliului Local al comunei Zăbrani pentru aprobarea Acordsului de parteneriat dintre U.A.T. Zăbrani și Asociația GAL " Lunca Mureșului de jos" pentru elaborarea și implementarea Strategieie de dezvoltarea Locală prin PNDR 2014-2020;inițiativa primarului


* Proces verbal: Nu avem date, vă rugăm să reveniți

Martie: Ședința ordinară din 12. 03. 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani@yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

I N V I T A Ț I E

În baza art. 39, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, sunteți invitat(a) la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de vineri, 12. 03. 2015, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de ședință, cu următoarea
ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al ședinței din data de 05.02.2015; inițiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al ședinței din data de 13.02.2015; inițiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015; inițiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea publica a statului si administrarea IPJ Arad, a imobilului inscris in CF nr. 301242, top. 301242,  cu destinatia de post de politie; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare Privind aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, precum si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului asociatiei; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2015; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani ; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Reparatii si  Investitii pe anul 2015 pe domeniul public local al Comunei Zabrani, concesionat catre S.C. Compania de Apa Arad S.A.; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind acceptul Consiliului Local al comunei Zabrani de a primi prin transfer fara plata, din partea Consiliului Local al comunei Sagu, mijlocul fix autoturism, marca DACIA SOLENZA, cu nr. de înmatriculare AR 30 SAG; initiativa primarului
 10. Diverse.

Primar
Toader Marian

Proces verbal Ședința ordinară din 12.03.2015

Februarie: Ședința ordinară din 13. 02. 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani(yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

I N V I T A Ț I E


În baza art. 39, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, sunteți invitat(a) la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de vineri, 13. 02. 2015, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de ședință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 29.01.2015; inițiativa primarului

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Zăbrani pentru anul 2015; inițiativa primarului

 3. Proiect de hotărâre prvind modificarea Actului Constitutiv al Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad. la care comuna Zăbrani este membru asociat; inițiativa primarului

 4. Diverse

Primar
Toader Marian

Proces verbal Ședința ordinară din 13.02.2015

Februarie: Ședința de îndată din 05. 02. 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani@yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

I N V I T A Ț I E


În baza art. 39, alin. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, sunteți invitat(a) la ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 05. 02. 2015, ora 09:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de ședință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehico - economici ai investiției "Modernizare străzi în comuna Zăbrani, localitățile Zăbrani, Neudorf și Chesinț"; inițiativa primarului

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru cofinanțarea de către Comuna Zăbrani a investiției "Modernizare străzi în comuna Zăbrani, localitățile Zăbrani, Neudorf și Chesinț"; inițiativa primarului

Primar
Toader Marian

Proces verbal din 05. 02. 2015

Ianuarie: Ședința ordinară din 29.01.2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani@yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

I N V I T A Ț I E


În baza art. 39, alin. 1din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, sunteți invitat(a) la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 29.01.2015, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de ședință, cu următoarea

ORDINE DE ZI


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 12.12.2014; inițiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 15.12.2014; inițiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 08.01.2015; inițiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.302941, top. 93-94/a, intravilan viran în suprafață de 1512 mp, proprietatea Statului Român; inițiativa primarului
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.302165, top. 628, 629, intravilan viran în cotă de 113/270 din suprafața totală de 540 mp. Proprietatea Statului Român; inițiativa primarului
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.300900, top. 35-36/a, intravilan în suprafață de 2160 mp. Proprietatea Statului Român; inițiativa primarului
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.301809, top. 1914-1956/32/2, intravilan în suprafață de 950 mp. Proprietatea Statului Român; inițiativa primarului
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.302404, top. 1945-1946/2/1, intravilan în suprafață de 809 mp. Proprietatea Statului Român; inițiativa primarului
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.301001, top. 43-44/a, intravilan în suprafață de 1559 mp. Proprietatea Statului Român; inițiativa primarului
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zăbrani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Arad S.A.; inițiativa primarului
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2015 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare; inițiativa primarului
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții pe 2015, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Zăbrani; inițiativa primarului
 13. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosință al numitului Hurban Gheorghe, asupra terenului înscris în CF nr. 303703, nr.top. 56/3/1. În suprafață de 250 mp. Proprietatea statului Român; inițiativa primarului
 14. Diverse.


Primar
Ec.Toader Marian

Proces verbal: din data de 29. 01. 2015

Ianuarie: Ședința de Îndată din 08.01.2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani@yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

INVITATIE

In baza art. 39, alin. 4 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Zabrani care va avea loc in ziua de joi, 08.01.2015, ora 09,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

: 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
2. Proiect de hotarare privind deblocarea sumei de 174.288,34 lei din excedentul bugetului local pus la dipozitia Consiliului Local al comunei Zabrani, in vederea achitarii partiale a contravalorii investitiei "AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA,AMENAJARE TRASEU TEMATIC-<SPRE FANTANA CU APA BUNA> IN LOCALITATEA ZABRANI,JUDETUL ARAD", Masura 313; initiativa primarului

PRIMAR
Toader Marian

Proces verbal: ședința de îndată din 08.01.2015

317410 Zăbrani Str. Principală nr.95   Tel. 0040257.457.001   Fax: 0040257.457.430   primariazabrani@yahoo.com   www.primaria-zabrani.ro
PRIMARIA  ZĂBRANI: ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL